Bestyrelse/Vedtægter

Årets generalforsamling.

FFF generalforsamling 2017. 

I ht. til § 9 i foreningens vedtægter, indkaldes til ordinær
generalforsamling, mandag den 27. marts i VOC på Gammel
Jernbanegade 25, 2500 Valby.
 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for året 2016.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen i h. t. vedtægterne.
  Formand, Flemming Petersen er på valg.
  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg,
  Finn Bjerregaard, Per Fæster
  Sørensen, og Lars Boel-Kjær.
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Charlotte Hohenhaus er på valg.
 9. Valg af 1 revisor.
  Willy Schwaner er på valg
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  Flemming Jensen valgt til 2018.
 11. Eventuelt 

  d) Tale- og stemmeret på generalforsamlingen
  har kun medlemmer, der har betalt kontingent
  inden udgangen af februar måned. 


  Årsregnskab for 2015 kan ses her.               

                                                  årsregnskab 2015

 

Formand Flemming Petersen Poppel Allé 35, Hareskovby 3500 Værløse Tlf. 4444 3412 Email: fp@fpstamps.dk Lars Boel – Kjær  Rolighedsvej 11 A 3500 Værløse Tlf. 44441401 Email: lars.boelkjaer@gmail.com
Næstformand Finn Bjerregaard Engvej 15 Reersø 4281 Gørlev Tlf. 5885 9681 Email: terpander@gmail.com Klubkonkurrencen/3. mandag Preben Jørgensen Ålholmvej 40 2500 Valby Tlf. 3879 1077 Email: scanshow@email.dk
Auktionarius                  Martin Christiansen Email: emchristiansen@webspeed.dk tlf: 23726989 Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv. 1913 frederiksberg C Tlf. 3331 0848 eller 4025 4926 Email: johnny.speich@post.dk
Rejseklubben Poul Høj Ved Lindelund 287 2605 Brøndby Tlf. 36489475 Email: piapoul@post.tele.dk Frimærkesamleren Redaktion: Anders L. Petersen og Thomas Petersen Email: Redaktion@frimaerkesamleren.dk
Klubmester/rejseklubben
Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade 82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 2062 3165 Email: perfaster@gmail.com
Klubmestre på mødeaftener Kai Langkjær tlf. 2290 7643 Per Fæster og Ole Vindfelt.
Dagklub Finn Bjerregaard tlf. 41989681 Steinar Hansen tlf. 30250142

2016. Generalforsamlingen besluttede at nedsætte kontingentet i Halsnæs, Gribskov, Odsherred, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner på Sjælland fra kr. 400,- til kr. 300,- fra år 2017. Bestyrelsen blev genvalgt, med Charlotte Hohenhaus og Steinar Hansen som suppleanter.

På 2014 generalforsamlingen blev det oplyst, at de kontingentindtægter der er indeholdt i regnskabet kun er for FFF A- medlemmer. Herudover er der en række bladmedlemmer, og udlandsmedlemmer med begrænsede rettigheder i FFF, samt bladabonnenter der alle betaler til Frimærkesamleren.


Vedtægter for Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

§ 1. Navn og formål.

Frederiksberg Frimærke Forening, stiftet den 8. marts 1935, med hjemsted og værneting på Frederiksberg har til formål: a) at udvide medlemmernes kendskab til filateli ved afholdelse af møder med oplysende foredrag, demonstrationer af filatelistisk interesse, fremvisning af samlinger, samt diskussioner om filatelistiske emner; b) at give medlemmerne mulighed for, ved auktioner, formidlinger, dubletcirkulation og bytte at forøge deres samlinger; c) at bekæmpe og oplyse om falske frimærker, breve & postkort, og bistå ved undersøgelse af filatelistiske objekter med hensyn til ægtheden. d) at propagandere for filatelien ved afholdelse af udstillinger og andre aktiviteter og arrangementer. e) at udvide og styrke ovennævnte aktiviteter ved samarbejde med andre klubber, foreninger og interesseorganisationer. f) at bistå medlemmerne eller disses efterladte med skriftlig vurdering og, hvis ønsket, efterfølgende hjælp til salg/afhændelse af frimærker og samlinger.

§ 2. Medlemmer.

a) Som medlemmer kan optages personer, der har nået myndighedsalderen. b) Indmeldelse foretages skriftligt til bestyrelsen på foreningens indmeldelsesblanket, eller via hjemmesiden. c) En anmodning om indmeldelse forelægges på førstkommende mødeaften, og indmeldelsen er gældende fra den følgende mødeaften, medmindre bestyrelsen modtager en begrundet indsigelse mod optagelsen. Hvis bestyrelsen enstemmigt godkender indsigelsen, meddeles den pågældende skriftligt, at vedkommende ikke kan optages som medlem af foreningen. d) Modarbejder et medlem foreningens interesser eller overtræder dens love og reglementer, kan bestyrelsen ved en enstemmig beslutning ekskludere det pågældende medlem. Beslutningen kan af medlemmet indankes for generalforsamlingen, der træffer den endelige afgørelse. I den mellemliggende tid er den pågældendes medlemsrettigheder suspenderet. e) Udmeldelse af foreningen skal fortages skriftligt til foreningens kasserer eller bogholderi senest den 1. november for at have gyldighed fra efterfølgende 1. januar. f) Efter 3 rykkere kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et medlem p.gr.a. kontingentrestance, og genindmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

§ 3. Kontingent.

a) På den årlige generalforsamling fastsættes kontingent for det næstfølgende år. b) Kontingent betales forud for kommende kalenderår. Indbetaling kan rettidigt ske til kassereren inden den 1. februar i kontingentåret. c) Efter 1. februar opkræves ikke betalt kontingent med tillæg af porto og et gebyr på kr. 35.00. d) Ved indmeldelse inden 1. april betales det kontingent, der er fastsat for det pågældende år. Ved indmeldelse efter 1.april betales 50 % af årets kontingent, og ved indmeldelse efter 1. november betales først kontingent fra det næstfølgende år.

§ 4. Møder.

Foreningen afholder møder i perioden fra 1. september – 10. maj. På møderne arrangerer bestyrelsen foredrag, forevisning af samlinger, auktion, formidlinger og bytte m.m. Gæster er velkomne til at overvære foreningens møder.

 5. Bestyrelsen.

a) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og varetager ledelsen af foreningen. b) Til bestyrelsen vælges: Formand, og mindst 6 og højst 8 bestyrelsesmedlemmer. c) Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. d) I ulige år vælges: Formand, 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 1.bestyrelsessuppleant. e) I lige år vælges: 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 1. bestyrelsessuppleant. f) Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med næstformand og kasserer.  Den vedtagne konstituering. meddeles på foreningens hjemmeside. g) Foreningen repræsenteres af formanden, i dennes forfald af næstformanden. h) Bestyrelsen udpeger det nødvendige antal tillidsmænd: Opmand, dubletleder/e, auktionarius, bibliotekar og klubmester mfl. En tillidsmand kan, men behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. i)Tillidsmændenes opgaver/ansvar fremgår af reglementer/retningslinier fastsat af bestyrelsen.

§ 6. Bemyndigelse.

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 7. Økonomi.

a) Kassereren forestår foreningens administration, og fører det nødvendige regnskab, medlemsregistreringer mv. b) Bestyrelsen kan, efter samråd med kassereren, vælge at få udført det praktiske regnskabs- og bogføringsmæssige af en tredje person, og kan tildele et mindre honorar for dette arbejde. c) Auktioner og dubletcirkulationen har særskilt økonomi, der administreres efter retningslinier udarbejdet af bestyrelsen. d) Formanden og to bestyrelsesmedlemmer kan i forening meddele fuldmagt til trediemand. e) Foreningens likvide midler skal placeres på en bankkonto i foreningens navn, eller efter bestyrelsens beslutning i børsnoterede værdipapirer. f)  Kassereren forestår udarbejdelsen af årsregnskabet, der følger kalenderåret. g) Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen.

§ 8. Revision.

a) Revision af foreningens regnskab foretages af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen. b) Valget er gældende for 2 år og sker forskudt. På samme måde vælges 2 revisorsuppleanter. c) Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at revidere foreningens bøger samt påse, at kassebeholdning, bankindeståender og værdipapirer er til stede. c) Revisorerne foretager revision af årsregnskabet inden 1. marts, og påtegner det reviderede regnskab. Revisorerne fører en revisionsprotokol der underskrives af bestyrelsen.

§ 9. Ordinær generalforsamling

a) Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. b)Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt med 8 dages varsel eller ved meddelelse i Frimærkesamleren, samt på foreningens hjemmeside. c) Dagsorden til ordinær generalforsamling omfatter flg. punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Aflæggelse af regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelsen i h. t. vedtægterne. 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 1 revisor. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Eventuelt d) Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent inden udgangen af februar måned. e) Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. f) Forsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer. Enhver vedtagelse sker – såfremt vedtægterne ikke bestemmer andet – ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, dog på forlangende ved skriftlig afstemning. g) Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formand eller sekretær inden 15. januar. h) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. i) Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan afgive skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et medlem. Fuldmagter skal godkendes af dirigenten ved generalforsamlingens start. j) Et medlem kan højst repræsentere 2 fraværende medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

a) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne anser det for nødvendigt, og der samtidig angives hvad der ønskes behandlet. b) Forretningsgangen er den samme som ved den ordinære generalforsamling.

§ 11. Æresmedlemmer

Udnævnelse af æresmedlemmer kan efter forslag af bestyrelsen foretages på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men bevarer stemmeretten.

§ 12. Opløsning.

a) Foreningen kan med 2/3 majoritet af foreningens medlemstal opløses ved beslutning på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, med mindst 2 måneders mellemrum. b) Til generalforsamlingerne kan fraværende medlemmer skriftligt afgive deres stemme, der må være formanden i hænde, inden generalforsamlingen er påbegyndt, og disse stemmer skal afleveres i lukkede kuverter, der først må åbnes ved optællingen af stemmerne. c) Ved foreningens opløsning skal dets midler anvendes til almennyttige filatelistiske formål. Beslutning herom træffes på den sidste af de to generalforsamlinger, hvor kun medlemmer med mindst 10 års anciennitet har stemmeret. d) Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning, og stemmesedlerne optælles af bestyrelsen under kontrol af generalforsamlingens dirigent.

* * * * * * * * * * * * * * *

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. marts 2015 hvorved alle tidligere vedtægter blev annulleret.

REFERAT

 

FFF Generalforsamling 25. marts 2013

Formanden bød velkommen og mindedes 9 medlemmer, som i det forløbne år er afgået ved døden.

Bestyrelsen foreslog Poul Høj som dirigent. Han blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt i henhold til bestemmelser i vedtægterne. Der blev herefter valgt to stemmetællere, Preben Jørgensen og Johnny Speich. Der blev optalt 31 deltagere og herudover havde to fraværende medlemmer givet fuldmagt. Formanden aflagde bestyrelsens beretning og indledte med at konstatere, at 2012 havde været et år med udfordringer for FFF. Det var nødvendigt at forlade det mangeårige samarbejde med DFF, og bestyrelsen var tilfreds med det meget klare mandat, vi fik på den ekstraordinære generalforsamling til at træffe den nødvendige beslutning. Vores klubaftner om mandagen med foredrag, bytte og auktion er gode og tilfredsstillende og der har været et svagt stigende deltagertal. Vi har fået to nye ”klubmesterelever”, Kaj og Viggo. Bytteaften den 3die mandag er ikke tilfredsstillende. Der er for få deltagere. Bestyrelsen overvejer, hvad der kan gøres, for at forøge opbakning og deltagelse. Tilslutningen til dagklubben i Den Gule Villa er blevet bedre, men der mangler stadig deltagere. Vi håber at vores nye samarbejde med SFK også kan forøge deltagertallet. Vores Rejseklub og Julebanko, hvor vores bedre halvdele deltager, er stadig meget populære og fuldtegnede hver gang. Vores byttedage med breve og postkort har været meget velbesøgte. Vores hjemmeside har mange besøgende, og skal nu fornyes i dette forår. Frimærkesamleren har fået ny redaktør, Keld Sørensen. Keld er blevet ansat på en kontrakt, uden ansvar for økonomi og administration. Bestyrelsen håber, at Keld kan bidrage til at vende den negative udvikling i antallet af abonnenter. I forbindelse med ændringerne af ansvaret for Frimærkesamleren har FFF måttet afskrive sit rest tilgodehavende i Frimærkesamleren på 26.000 kr. Bestyrelsen har haft nogle møder med bestyrelsen for SFK og drøftet mulighederne for et samarbejde. Vi forventer, at der kan indgås en formel samarbejdsaftale i løbet af dette forår. Vores nye aktivitet i 2012, kursusdagene i Filateliens Hus i Taastrup, har været en rigtig god succes. Deltagerne, som også omfattede medlemmer fra andre klubber, gav udtryk for stor tilfredshed og ønsker om videreførelse i den kommende sæson. Bestyrelsen vil i det og de kommende år bruge kræfterne på at gøre FFF til en endnu bedre klub for medlemmerne. Vi skal blive endnu bedre til det, vi gør godt. Det skal være rart og udbytterigt at komme i FFF. Det gode kammeratskab og sociale samvær har høj prioritet, sammen med at vi skal lære mere om vores hobby og have mere glæde af vores samlinger. Gennem vores udadvendte aktiviteter og samarbejde med andre foreninger og organisationer vil vi arbejde for Dansk filateli og udbredelsen generelt af vores hobby og samlerglæden. Vores fremtidige samarbejde med SFK er så småt begyndt med en aftale om, at de deltager i Frimærke, brev & postkort Messe 2013, der afholdes i et samarbejde mellem Frimærkesamleren og Danmarks Frimærkehandlerforening den 4. og 5. oktober i København, Her bidrager FFF med praktisk hjælp i planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af messen. Vi fortsætter med vores kursusaktiviteter i Filateliens Hus. Martin orienterede om årets mandagsauktioner, som har været tilfredsstilende med meget godt materiale og god købelyst. Som et forsøg har der kun været afholdt en storauktion i 2012. Det har været svært at få samlet materiale til efterårsauktionen i november, og den har været flyttet til februar og lagt en lørdag i stedet for mandag aften. Den var velbesøgt og havde en flot omsætning. Der arbejdes videre med denne form. Ole orienterede om dubletcirkulationen, som har haft det bedre. Medlemmerne falder fra, især vest for Storebælt, og det er svært at få hefter med godt materiale. Der er tre velfungerende kredse på Sjælland, og Ole opfordrede til, at medlemmerne får lavet nogle gode hefter. Godt materiale kan sælges, og det planlægges at nedsætte afgiften for at indlevere hefter. Der drøftes et samarbejde med to andre klubber i Københavnsområdet om dubletcirkulationen. Herefter afsluttede formanden beretningen med en tak til medlemmerne og bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Fornyelse i bestyrelsen af hensyn til kontinuiteten og videreførelsen af FFF bliver påkrævet i de nærmeste år, så nye og yngre kræfter må gerne melde sig. Beretningen blev godkendt enstemmigt uden bemærkninger. I kassererens fravær forelagde formanden regnskabet for 2012. Driftsresultatet før renteindtægter er et underskud på 16.340 kr. Efter renteindtægter 10.079 kr. Der har været et fald i indtægter fra auktionsgebyrer i forhold til 2011, og udgifterne til abonnement på Frimærkesamleren og bidrag til DFF har samlet været større end kontingentindtægterne. Egenkapitalen er på baggrund af kursgevinster på foreningens aktiebeholdning steget med ca. 53.000 kr. til 691.213 kr. På forespørgsel oplyste formanden, at der pt. er 454 medlemmer der har betalt, og ca. 70 medlemmer mangler stadig at betale. Medlemmerne er fordelt på husstandsmedlemmer, kontingentsats 200.00 kr., bladmedlemmer, kontingentsats 250.00 kr. provinsmedlemmer (uden for Sjælland), kontingentsats 300.00 kr., og medlemmer på Sjælland, kontingentsats 400.00 kr. Der blev fremsat synspunkter vedr. formuens placering. Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag til vedtægtsændringer. a. som følge af vores udtræden af DFF, og b. som omfattede en generel opdatering, præcisering og sammenskrivning af bestemmelser i de gældende vedtægter. Finn Bjerregaard forelagde de to forslag, som begge blev vedtaget enstemmigt.  Der blev foreslået og vedtaget nogle ændringer og tilføjelser til forslag b. Formanden lagde op til en debat om en evt. ændring af kontingentsatserne, idet medlemmer, der bor langt fra København, har reageret på kontingentsatsen for medlemmer, der f.eks. bor på Vestsjælland. Der har vist sig en økonomisk mulighed for at sænke kontingentsatserne. Det blev samtidigt foreslået, at det hidtidige indskud ved indmeldelse kunne afskaffes. Efter en kort debat besluttede generalforsamlingen enstemmigt at afskaffe indskuddet og fastholde de nuværende kontingentsatser, og dermed provinsmedlemskab uden for Sjælland. Valg til bestyrelsen blev foretaget. Der blev ikke foreslået andre kandidater end de afgående i henhold til dagsordnen. De blev således genvalgt, Formand: Flemming Petersen. Bestyrelsesmedlemmer: Per Fæster og Finn Bjerregaard. Bestyrelsessuppleant: Charlotte Hohenhaus. Revisor: Peter Mourier og Revisorsuppleant: Flemming S. Jensen blev ligeledes genvalgt med akklamation. Der var ingen bemærkninger til punktet eventuelt.  Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden, som takkede dirigenten for ledelsen af en god og positiv generalforsamling. Han takkede derefter de fremmødte for aktiv deltagelse og debat, og for opbakningen til FFF. referat: Finn Bjerregaard Godkendt, Poul Høj dirigent