Bestyrelse/Vedtægter

I h.t. vedtægternes §9 a. indkaldes hermed til Generalforsamling i Frederiksberg Frimærke Forening.

Mandag d. 25. marts 2019, kl. 19.30 i foreningens lokaler,

VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (og referent)
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
  b) Dagklubben
  c) Tysklandgruppen
  d) Byttedage
  e)  Øvrige grupper
 4. Aflæggelse af regnskab for 2018.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020.
 7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  –         Flemming Petersen Formand.         
  –         Lars Boel-Kjær.
  –         Per Fæster Sørensen.
  –         Thomas Gerstrup

 

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg er
  • Charlotte Hohenhaus.
 2. Valg af 1 revisor, på valg er:
  • Willy Schwaner
 3. Valg af 1 revisorsuppleant, på valg er
  –          Kaj Kvistgaard valgt for 2 år. 
 4. Eventuelt

I h.t. vedtægternes §9 d. har kun medlemmer som har betalt kontingent inden udgangen af februar måned tale- og stemmeret på generalforsamlingen

Bestyrelsen

 

Formand Flemming Petersen Poppel Allé 35, Hareskovby 3500 Værløse Tlf. 4444 3412 Email: fp@fpstamps.dk Lars Boel – Kjær  Rolighedsvej 11 A 3500 Værløse Tlf. 44441401 Email: lars.boelkjaer@gmail.com
Næstformand Poul Høj Ved Lindelund 287 2605 Brøndby Tlf. 24971197 Email: piapoul@post.tele.dk Klubkonkurrencen/3. mandag Preben Jørgensen Ålholmvej 40 2500 Valby Tlf. 3879 1077 Email: scanshow@email.dk
Auktionarius Preben Jørgensen mail: scanshow@email.dk tlf: 23833110 Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv. 1913 frederiksberg C Tlf. 33310848 eller 4025 4926 Email: johnny.speich@post.dk
Rejseklubben Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade 82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 20623165 mail: perfaster@gmail.com Frimærkesamleren Redaktion: Anders L. Petersen og Thomas Petersen Email: Redaktion@frimaerkesamleren.dk 
Klubmester/rejseklubben
Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade 82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 20623165 Email: per.e.faester@gmail.com
Klubmestre på mødeaftener Kai Langkjær tlf. 22907643 Per Fæster og Ole Vindfelt.
Dagklub Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv. 1913 frederiksberg C Tlf. 33310848 eller 40254926 mail: johnny.speich@post.dk

Steinar Hansen tlf. 30250142

2016. Generalforsamlingen besluttede at nedsætte kontingentet i Halsnæs, Gribskov, Odsherred, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner på Sjælland fra kr. 400,- til kr. 300,- fra år 2017. Bestyrelsen blev genvalgt, med Charlotte Hohenhaus og Steinar Hansen som suppleanter.


Vedtægter for Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

§ 1. Navn og formål.

Frederiksberg Frimærke Forening, stiftet den 8. marts 1935, med hjemsted og værneting på Frederiksberg har til formål: a) at udvide medlemmernes kendskab til filateli ved afholdelse af møder med oplysende foredrag, demonstrationer af filatelistisk interesse, fremvisning af samlinger, samt diskussioner om filatelistiske emner; b) at give medlemmerne mulighed for, ved auktioner, formidlinger, dubletcirkulation og bytte at forøge deres samlinger; c) at bekæmpe og oplyse om falske frimærker, breve & postkort, og bistå ved undersøgelse af filatelistiske objekter med hensyn til ægtheden. d) at propagandere for filatelien ved afholdelse af udstillinger og andre aktiviteter og arrangementer. e) at udvide og styrke ovennævnte aktiviteter ved samarbejde med andre klubber, foreninger og interesseorganisationer. f) at bistå medlemmerne eller disses efterladte med skriftlig vurdering og, hvis ønsket, efterfølgende hjælp til salg/afhændelse af frimærker og samlinger.

§ 2. Medlemmer.

a) Som medlemmer kan optages personer, der har nået myndighedsalderen. b) Indmeldelse foretages skriftligt til bestyrelsen på foreningens indmeldelsesblanket, eller via hjemmesiden. c) En anmodning om indmeldelse forelægges på førstkommende mødeaften, og indmeldelsen er gældende fra den følgende mødeaften, medmindre bestyrelsen modtager en begrundet indsigelse mod optagelsen. Hvis bestyrelsen enstemmigt godkender indsigelsen, meddeles den pågældende skriftligt, at vedkommende ikke kan optages som medlem af foreningen. d) Modarbejder et medlem foreningens interesser eller overtræder dens love og reglementer, kan bestyrelsen ved en enstemmig beslutning ekskludere det pågældende medlem. Beslutningen kan af medlemmet indankes for generalforsamlingen, der træffer den endelige afgørelse. I den mellemliggende tid er den pågældendes medlemsrettigheder suspenderet. e) Udmeldelse af foreningen skal fortages skriftligt til foreningens kasserer eller bogholderi senest den 1. november for at have gyldighed fra efterfølgende 1. januar. f) Efter 3 rykkere kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et medlem p.gr.a. kontingentrestance, og genindmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

§ 3. Kontingent.

a) På den årlige generalforsamling fastsættes kontingent for det næstfølgende år. b) Kontingent betales forud for kommende kalenderår. Indbetaling kan rettidigt ske til kassereren inden den 1. februar i kontingentåret. c) Efter 1. februar opkræves ikke betalt kontingent med tillæg af porto og et gebyr på kr. 35.00. d) Ved indmeldelse inden 1. april betales det kontingent, der er fastsat for det pågældende år. Ved indmeldelse efter 1.april betales 50 % af årets kontingent, og ved indmeldelse efter 1. november betales først kontingent fra det næstfølgende år.

§ 4. Møder.

Foreningen afholder møder i perioden fra 1. september – 10. maj. På møderne arrangerer bestyrelsen foredrag, forevisning af samlinger, auktion, formidlinger og bytte m.m. Gæster er velkomne til at overvære foreningens møder.

 5. Bestyrelsen.

a) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og varetager ledelsen af foreningen. b) Til bestyrelsen vælges: Formand, og mindst 6 og højst 8 bestyrelsesmedlemmer. c) Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. d) I ulige år vælges: Formand, 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 1.bestyrelsessuppleant. e) I lige år vælges: 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 1. bestyrelsessuppleant. f) Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med næstformand og kasserer.  Den vedtagne konstituering. meddeles på foreningens hjemmeside. g) Foreningen repræsenteres af formanden, i dennes forfald af næstformanden. h) Bestyrelsen udpeger det nødvendige antal tillidsmænd: Opmand, dubletleder/e, auktionarius, bibliotekar og klubmester mfl. En tillidsmand kan, men behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. i)Tillidsmændenes opgaver/ansvar fremgår af reglementer/retningslinier fastsat af bestyrelsen.

§ 6. Bemyndigelse.

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 7. Økonomi.

a) Kassereren forestår foreningens administration, og fører det nødvendige regnskab, medlemsregistreringer mv. b) Bestyrelsen kan, efter samråd med kassereren, vælge at få udført det praktiske regnskabs- og bogføringsmæssige af en tredje person, og kan tildele et mindre honorar for dette arbejde. c) Auktioner og dubletcirkulationen har særskilt økonomi, der administreres efter retningslinier udarbejdet af bestyrelsen. d) Formanden og to bestyrelsesmedlemmer kan i forening meddele fuldmagt til trediemand. e) Foreningens likvide midler skal placeres på en bankkonto i foreningens navn, eller efter bestyrelsens beslutning i børsnoterede værdipapirer. f)  Kassereren forestår udarbejdelsen af årsregnskabet, der følger kalenderåret. g) Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen.

§ 8. Revision.

a) Revision af foreningens regnskab foretages af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen. b) Valget er gældende for 2 år og sker forskudt. På samme måde vælges 2 revisorsuppleanter. c) Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at revidere foreningens bøger samt påse, at kassebeholdning, bankindeståender og værdipapirer er til stede. c) Revisorerne foretager revision af årsregnskabet inden 1. marts, og påtegner det reviderede regnskab. Revisorerne fører en revisionsprotokol der underskrives af bestyrelsen.

§ 9. Ordinær generalforsamling

a) Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. b)Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt med 8 dages varsel eller ved meddelelse i Frimærkesamleren, samt på foreningens hjemmeside. c) Dagsorden til ordinær generalforsamling omfatter flg. punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Aflæggelse af regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelsen i h. t. vedtægterne. 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 1 revisor. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Eventuelt d) Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent inden udgangen af februar måned. e) Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. f) Forsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer. Enhver vedtagelse sker – såfremt vedtægterne ikke bestemmer andet – ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, dog på forlangende ved skriftlig afstemning. g) Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formand eller sekretær inden 15. januar. h) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. i) Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan afgive skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et medlem. Fuldmagter skal godkendes af dirigenten ved generalforsamlingens start. j) Et medlem kan højst repræsentere 2 fraværende medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

a) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne anser det for nødvendigt, og der samtidig angives hvad der ønskes behandlet. b) Forretningsgangen er den samme som ved den ordinære generalforsamling.

§ 11. Æresmedlemmer

Udnævnelse af æresmedlemmer kan efter forslag af bestyrelsen foretages på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men bevarer stemmeretten.

§ 12. Opløsning.

a) Foreningen kan med 2/3 majoritet af foreningens medlemstal opløses ved beslutning på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, med mindst 2 måneders mellemrum. b) Til generalforsamlingerne kan fraværende medlemmer skriftligt afgive deres stemme, der må være formanden i hænde, inden generalforsamlingen er påbegyndt, og disse stemmer skal afleveres i lukkede kuverter, der først må åbnes ved optællingen af stemmerne. c) Ved foreningens opløsning skal dets midler anvendes til almennyttige filatelistiske formål. Beslutning herom træffes på den sidste af de to generalforsamlinger, hvor kun medlemmer med mindst 10 års anciennitet har stemmeret. d) Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning, og stemmesedlerne optælles af bestyrelsen under kontrol af generalforsamlingens dirigent.

* * * * * * * * * * * * * * *

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. marts 2015 hvorved alle tidligere vedtægter blev annulleret.