Dubletcirkulation

FFF har indstillet sin dubletcirkulation, men forsøger at få lavet nogle alternativer.

Vedtægter for FFF – Dubletcirkulation.

I forbindelse med stærkt faldende interesse for at benytte dubletcirkulationen, er det nødvendigt at tilpasse foreningens vedtægter, og benytte de digitale muligheder bedre end vi tidligere har gjort.

Nye vedtægter er under udarbejdelse 2014-7.

Dubletleder Ole Johansen har samtidig valgt at fratræde som dubletleder.

§ 1. Formål

Dubletcirkulationens formål er, dels at skaffe så alsidigt og godt materiale som muligt til brugerne samt, at give klubbens medlemmer mulighed for under betryggende forhold at kunne afsætte materiale, der ønskes afhændet.

§ 2. Indleverer.

1. Kun medlemmer af FFF kan indlevere materiale, dog modtages materiale fra dødsboer efter tidligere medlemmer.
2. Opmand og dubletlederne kan afvise indleverede hæfter, hvis pris/kvalitet, opsætning mv. skønnes at ville reducere mulighederne for at få materialet solgt.
3. Indleverer fremsender nummererede og optalte hæfter, visende katalognumre og priser på de enkelte mærker. Pris i danske kr. noteres med blæk eller kuglepen. Indleverer skal optælle hæfterne elektronisk i regneark, som fremsendes via e-mail, til opmanden. Fremsendte hæfter, der IKKE er registreret elektronisk, pålægges en ekstra hæfteafgift på 10 kr.
4. Materialet er transport forsikret og skal sendes som anbefalet post, men specialsendinger (værdi indtil kr. 50.000,-) skal sendes som værdideklareret post. Forsikringen dækker ikke tyveri, men ran og røveri, brand/vandskade samt indbrudstyveri hos dubletledere og medlemmer.
Kun de hæfter der er registreret hos opmanden er dækket.
Ønsker indleverer en supl. dækning mod, tyveri, beskadigelse samt evt. ombytning af mærker, tilbydes dette for 0,5 % af det indleveredes værdi, som administreres af opmanden. Indbetalingen til ekstra forsikring, skal ske samtidig med indleveringen af hæfter. Hæfterne dækkes med dagsværdien af de bortkomne hæfter. Beløb der dækkes er af praktiske årsager sat til minimum kr. 200,-
5. Det indleverede materiale skal være sikret bedst muligt mod ombytning, ved evt. stempelmarkeringer, kopier mv. og dyrere postfriske mærker bør indsættes i forseglede lommer.
6. Hvis dubletcirkulationens transportforsikring skal dække bortkomst af en sending, dækkes ”kun” sendingens samlede dagsværdi.
Som hjælp til forsikringsselskabet og for vurdering af dagsværdien, inddeles materialet i forsikringskategorier af opmanden. Kategori A svarer til 80 % af den samlede salgsværdi, B svaret til 60 %, C er 40 % og D er 20 %. Vurderingen skal kunne accepteres af opmand og dubletledere. Forsikringsselskabet behøver nødvendigvis ikke at benytte denne vurdering.
Dagsværdien benyttes ligeledes ved forsendelse via. postvæsenet.

§ 3. Modtagere.

Kun medlemmer af FFF kan modtage og returnere sendinger til dubletlederne. Fremmede klubber kan deltage, hvor ét medlem er i FFF og ansvarlig for DC. Instruksen fra dubletlederne for deltagelse i dubletcirkulationen skal nøje følges.

§ 4. Driften af dubletcirkulationen.

FFF – Dubletcirkulationen er en selvstændig enhed under FFF, hvor bestyrelsen udpeger en opmand der fungerer som kontaktperson til dubletlederne. Dubletlederne godkendes af FFF bestyrelsen. Dubletlederne planlægger og styrer den daglige drift, og aflægger årsregnskab overfor FFF. Opmanden skal holdes orienteret om hvem der deltager i dubletcirkulationen, samt modtager kopi af betalt forsikringspræmie. Ændringer i de aftalte satser for gebyrer og provision skal godkendes af FFF – Bestyrelse.

§ 5. FFF opgaver.

FFF fremstiller og sælger dublethæfter.
FFF stiller hjemmeside til rådighed.
FFF stiller ”reklameplads” til rådighed i Frimærkesamleren.
FFF orienterer nye medlemmer om
dubletcirkulationen.
FFF har kopimaskine til rådighed på klubbens mødeaften.
Opmanden fører regnskab med assurancefonden.
Opmanden deltager ved løsning af evt. tvister
Opmanden modtager, registrerer og videresender de indleverede hæfter.

§ 6. Økonomi FFF.

På baggrund af forringet økonomi for dubletlederne igennem de senere år, er afgiften til FFF reduceret til et minimum, idet bestyrelsen anser denne aktivitet som en stor nødvendighed for samlerne i fremtiden.
FFF afholder mindre portoudgifter til opmand.
FFF modtager 1 % af årets omsætning, ved omsætning under kr. 350.000,-
1,5 % ved omsætning under 400.000,-
3 % ved omsætning under 500.000,-
4 % ved omsætning under 600.000,-

§ 7. Økonomi dubletledere.

Afregner til FFF i ht. § 6.
Betaler forsikring.
Betaler 0,5 % til en assurancefond.
Betaler alle løbende driftsudgifter.
Opkræver kr. 15 pr. indleveret hæfte (20 kr. i 2010/11), til dækning af portoudgifter.
Opkræver 15 % af omsætningen, til dækning af omkostninger. Evt. overskud tilfalder dubletlederne.
Dubletledere aftaler selv fordeling af udgifter og indtægter imellem sig.

§ 8. Udbetaling til indleverene.

Modtagne beløb indsættes på konto der oprettes i
FFF – Dubletcirkulationens navn, og midlerne tilhører indlevererne.
Renteindtægter tilfalder dubletcirkulationen
Der foretages afregning 1. gang årligt.

§ 9. Udvalg.

For at få en positiv udvikling i dubletcirkulationen i fremtiden, bedre udnyttelse af IT mv. nedsættes et udvalg der sikrer udviklingen og synliggørelsen af denne aktivitet.

§ 10. Det indleverede materiale.

Det indleverede materiale skal være opsat i FFF –hæfter, eller lignende der godkendes af opmand/dubletledere, og mærkerne skal være fejlfri og svare til beskrivelsen.
Opmanden fordeler de indleverede hæfter imellem dubletlederne, i et forsøg på at sikre et størst muligt salg.

Revideret 31. januar 2008.

Indlæg